Voorwaarden

Welkom op onze Website, die educatieve en informatieve inhoud biedt (de "Website"). Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (de "Voorwaarden").

  • Gebruik van de website: De Website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U moet alle toepasselijke wetten en voorschriften naleven wanneer u de Website gebruikt.
  • Eigendom: De Website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomswetten.
  • Gebruiksbeperkingen: U mag geen enkel deel van de Website of de inhoud ervan kopiëren, reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Afwijzing van garanties: De Website en de inhoud ervan worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Wij garanderen niet dat de Website of de inhoud ervan foutloos of ononderbroken zal zijn.
  • Beperking van aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Website, met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met uw gebruik van deze Website.
  • Vrijwaring: Hierbij gaat u ermee akkoord de Website te vrijwaren van enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtszaken, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van de bepalingen van deze Voorwaarden.
  • Toepasselijk recht: Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten.
  • Beëindiging: Wij kunnen uw toegang tot de Website te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen zonder kennisgeving aan u.
  • Volledige overeenkomst: Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Website en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Als u vragen of zorgen heeft over deze voorwaarden. Contacteer ons.