Podmínky a pravidla

Vítejte na našich webových stránkách, které poskytují vzdělávací a informační obsah ("webové stránky"). Přístupem na webové stránky nebo jejich používáním souhlasíte s následujícími podmínkami (dále jen "podmínky").

  • Používání webových stránek: Webové stránky jsou určeny pouze pro osobní a nekomerční použití. Webové stránky nesmíte používat ke komerčním účelům bez našeho předchozího písemného souhlasu. Při používání Webových stránek musíte dodržovat všechny platné zákony a předpisy.
  • Vlastnictví: Vlastnictví: Webové stránky a jejich obsah, mimo jiné včetně textu, grafiky a softwaru, jsou ve vlastnictví nás nebo našich poskytovatelů licence a jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou a dalšími zákony o duševním vlastnictví.
  • Omezení používání: Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte kopírovat, reprodukovat, upravovat ani šířit žádnou část webových stránek nebo jejich obsahu.
  • Zřeknutí se záruk: Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení na záruky vlastnictví, neporušování práv, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Nezaručujeme, že Webové stránky nebo jejich obsah budou bezchybné nebo nepřerušované.
  • Omezení odpovědnosti: Neodpovídáme za žádné škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním těchto webových stránek, včetně jejích vedoucích pracovníků, ředitelů a zaměstnanců, za žádnou nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost vyplývající z používání těchto webových stránek nebo jakkoli související s jejich používáním.
  • Odškodnění: Tímto se zavazujete odškodnit webové stránky za jakékoli a/nebo veškeré závazky, náklady, požadavky, příčiny žalob, škody a výdaje, které jakkoli souvisejí s porušením jakéhokoli ustanovení těchto podmínek.
  • Rozhodné právo: Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se švédským právem bez ohledu na kolizní normy.
  • Ukončení: Můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit váš přístup k Webovým stránkám, aniž bychom vás o tom informovali.
  • Úplná dohoda: Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi ohledně webových stránek a nahrazují veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, zbývající ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto podmínkám. Kontaktujte nás.