Villkor och bestämmelser

Välkommen till vår webbplats, som tillhandahåller utbildnings- och informationsinnehåll ("webbplatsen"). Genom att gå in på eller använda webbplatsen godkänner du att vara bunden av följande villkor ("villkoren").

  • Användning av webbplatsen: Webbplatsen är endast avsedd för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda webbplatsen för kommersiella ändamål utan vårt skriftliga förhandsgodkännande. Du måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar när du använder webbplatsen.
  • Ägarskap: Webbplatsen och dess innehåll, inklusive men inte begränsat till text, grafik och programvara, ägs av oss eller våra licensgivare och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra immaterialrättsliga lagar.
  • Begränsningar i användningen: Du får inte kopiera, reproducera, ändra eller distribuera någon del av webbplatsen eller dess innehåll utan vårt skriftliga förhandsgodkännande.
  • Ansvarsfriskrivning för garantier: Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om äganderätt, icke överträdelse, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vi garanterar inte att webbplatsen eller dess innehåll kommer att vara felfri eller utan avbrott.
  • Begränsning av ansvar: Vi är inte ansvariga för skador av något slag som uppstår till följd av eller i samband med din användning av webbplatsen, inklusive dess tjänstemän, direktörer och anställda ska inte hållas ansvariga för indirekt, följd- eller särskilt ansvar som uppstår till följd av eller på något sätt är relaterat till din användning av denna webbplats.
  • Skadestånd: Du samtycker härmed till att hålla webbplatsen skadeslös från alla ansvar, kostnader, krav, orsaker till talan, skador och utgifter som på något sätt är relaterade till att du bryter mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.
  • Tillämplig lag: Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan att några principer om lagkonflikter tillämpas.
  • Uppsägning: Vi kan säga upp din tillgång till webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst utan att meddela dig detta.
  • Hela avtalet: Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på webbplatsen och ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och alla förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar, kommer de återstående bestämmelserna att förbli fullt giltiga och effektiva.

Om du har några frågor eller funderingar om dessa villkor. Kontakta oss.