Regulamin

Witamy na naszej stronie internetowej, która dostarcza treści edukacyjnych i informacyjnych ("Strona"). Uzyskując dostęp lub korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki").

  • Korzystanie z Witryny: Strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może wykorzystywać Witryny do celów komercyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Podczas korzystania z Witryny należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
  • Własność: Strona internetowa i jej zawartość, w tym między innymi tekst, grafika i oprogramowanie, są własnością naszą lub naszych licencjodawców i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami własności intelektualnej.
  • Ograniczenia w użytkowaniu: Nie wolno kopiować, reprodukować, modyfikować ani rozpowszechniać żadnej części strony internetowej lub jej zawartości bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
  • Zrzeczenie się gwarancji: Strona internetowa i jej zawartość są dostarczane "tak jak jest" i bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi gwarancji tytułu, nienaruszalności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Nie gwarantujemy, że Strona lub jej zawartość będzie wolna od błędów lub nieprzerwana.
  • Ograniczenie odpowiedzialności: Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem przez Państwa z Witryny, w tym jej urzędnicy, dyrektorzy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek odpowiedzialność pośrednią, następczą lub szczególną wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem przez Państwa z tej Witryny.
  • Zwolnienie z odpowiedzialności: Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć Stronę przed wszelkimi i/lub wszystkimi zobowiązaniami, kosztami, żądaniami, przyczynami powództwa, szkodami i wydatkami wynikającymi w jakikolwiek sposób z naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.
  • Prawo właściwe: Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem szwedzkim, bez uwzględniania jakichkolwiek zasad dotyczących konfliktu prawa.
  • Wypowiedzenie: Możemy zakończyć Twój dostęp do Witryny w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia Cię o tym.
  • Całość umowy: Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między Tobą a nami. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków. Kontakt z nami.